Słowniczek pojęć z zakresu technologii grzewczej

Słowniczek opracowany przez firmę Weishaupt.

– Bilans energetyczny
Porównanie energii doprowadzonej z energią wykorzystaną. Umożliwiają ocenę opłacalności.

– Cyfrowa technika spalania
Przebieg pracy palnika i nadzór nad jakością spalania wspomagany jest nowoczesną techniką mikroprocesorową. Dzięki temu użytkownik ma łatwy i szybki dostęp do wielu informacji. Również serwisant uzyskuje dzięki cyfrowemu sterowaniu wiele informacji dodatkowych, które ułatwiają i przyspieszają prace konserwacyjne.

– Ciepło skraplania
Dodatkowe ciepło pochodzące ze spalin. Na skutek ochłodzenia spalin dochodzi do kondensacji, dzięki czemu zostaje uwolniona dodatkowa energia. W przypadku gazu ziemnego stanowi ona dodatkowy potencjał, który w odniesieniu do wartości opałowej wynosi około 11 procent dla gazu ziemnego, około 9 procent dla gazu płynnego oraz 7 procent dla oleju opałowego.

– Dwutlenek węgla
Dwutlenek węgla jest gazem, który powstaje przy spalaniu związków zawierających węgiel. Z powodu wzrostu ilości dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej dochodzi do zmian klimatu na ziemi. Wzrost temperatury na ziemi nazywany jest także efektem cieplarnianym. Zmniejszenie zużycia paliw może przyczynić się do zmniejszenia ilości dwutlenku węgla.

– Emisje
Pojęcie ogólne substancji szkodliwych stanowiących obciążenie dla środowiska, które dzięki konsekwentnemu rozwojowi w technice palnikowej (firma Weishaupt jest liderem światowego rynku palników) redukowane są do minimum. Zwłaszcza emisja tlenków azotu (współodpowiedzialnych za kwaśne deszcze) została w ostatnich latach drastycznie obniżona. Starsze systemy grzewcze, nawet przy bezzakłóceniowej i kontrolowanej pracy, pod względem emisji nie dotrzymują już kroku nowoczesnym kotłom.

– Energia odnawialna
Przyjazne dla środowiska źródła energii, które są dostępne bez ograniczeń. Dla użytku prywatnego z indywidualnym sterowaniem szczególnie przydatna okazała się energia słoneczna, która ma wysoki udział w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej oraz wody instalacji grzewczej. Kompletny program firmy Weishaupt oferuje optymalną kombinację dla wszystkich możliwych wariantów instalacji.

– Efekt cieplarniany
Wzrost temperatury na ziemi na skutek zmian klimatycznych. Głównym sprawcą jest dwutlenek węgla. Oszczędność energii i redukcja zużycia paliw mogą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla (dwutlenek węgla i emisje).

– Kotły kondensacyjne
Kocioł kondensacyjny stanowi dla gospodarstwa domowego szczytowe osiągnięcie techniki grzewczej. Wysoki poziom wykorzystania energii, niska emisja substancji szkodliwych, a mimo to umiarkowana cena oraz najlepsza wypróbowana technologia. Kocioł kondensacyjny reguluje wytwarzaną ilość ciepła przy pomocy temperatury zewnętrznej w zależności od zapotrzebowania na ciepło i wykorzystuje dodatkowo ciepło zawarte w spalinach, które w innych systemach tracone jest przez komin. W kotle kondensacyjnym powstaje przy tym kondensat. Dlatego materiały, z których wykonany jest wbudowany wymiennik ciepła, są odporne na korozję. Efektywność kotłów kondensacyjnych osiąga w praktyce teoretyczne maksimum – paliwo jest optymalnie wykorzystywane.

– Kocioł grzewczy
Urządzenie techniczne przekazujące ciepło spalania wodzie grzewczej. Kotły nowej generacji firmy Weishaupt zmniejszają do minimum straty energii dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej.

– Krzywa grzewcza
Przy pomocy krzywej grzewczej (lub krzywej temperatury) nastawiana jest temperatura kotła zależnie od temperatury zewnętrznej. Niska temperatura zewnętrzna pociąga za sobą wysoką temperaturę kotła. Nastawianie krzywej grzewczej jest bardzo ważne dla efektywnej pracy systemu grzewczego i podlega dokładnej kontroli podczas konserwacji.

– Kondensat
Ochłodzenie spalin poniżej określonej temperatury powoduje skraplanie zawartej w nich pary. Przemiana pary w kondensat umożliwia wykorzystanie powstającej przy tej okazji energii – ciepła skraplania.

– Konwekcja
Transport energii przez przemieszczające medium (powietrze, wodę, spaliny). Pojęcie to jest bardzo często stosowane w odniesieniu do grzejników. Powietrze w pomieszczeniu omywa ciepłą powierzchnię grzejnika. Ruch ten powoduje przenoszenie energii cieplnej.

Manager palnikowy
Nadzorowanie przebiegu funkcjonalnego spalania przez nowoczesną technikę mikroprocesorową zapewnia użytkownikowi szereg dodatkowych korzyści. Również serwisant może swoją pracę wykonać łatwiej i szybciej (cyfrowa technika palnikowa).

Nośniki energii
Olej opałowy, biologiczny, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz są stosowane jako paliwa. Zawarta w nich energia jest uwalniana w procesie spalania (paliwa).

Obiegi grzewcze
System zaopatrzenia w ciepło grzejników lub ogrzewania podłogowego. Należą do niego przewody rurowe, grzejniki lub ogrzewanie podłogowe oraz pompy elektryczne (pompy obiegowe).

Odbiornik ciepła
Urządzenie techniczne przekazujące ciepło spalania wodzie grzewczej. Obniża ono do minimum straty ciepła dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej (kotły kondensacyjne, system niskotemperaturowy)

Palnik
Najważniejszy element systemu grzewczego. Palnik spala paliwo z powietrzem i wytwarza ciepło. Jako paliwo stosowany jest najczęściej olej opałowy oraz gaz. Nowoczesne systemy sterowania spalaniem pozwalają obniżyć do minimum powstającą przy spalaniu emisję substancji szkodliwych oraz znacząco zwiększyć zyski ciepła.

Paliwa
Jako paliwa stosowane są: olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny, biogaz. Energia zawarta w tych węglowodorach zostaje spożytkowana w wyniku spalania.

Pompy obiegowe
Elektryczne pompy wodne, które zaopatrują grzejniki i ogrzewanie podłogowe w wodę grzewczą.

Powietrze do spalania
Powietrze do spalania zawiera 21 procent tlenu, niezbędnego do procesu spalania. Poza tym powietrze zawiera 78 procent azotu. Do całkowitego spalenia 1 metra sześciennego gazu lub 1 litra oleju opałowego potrzeba około 10 metrów sześciennych powietrza.

Para wodna
Podczas spalania w warunkach wysokiej temperatury z wodoru i tlenu powstaje najpierw para wodna. Do wytworzenia pary wodnej wydatkowana jest energia. Energię tę można odzyskać w wyniku kondensacji.

Podgrzewacz wody
Urządzenie techniczne (zbiornik) przekazujące ciepło wody grzewczej wodzie ciepłej używanej w prysznicach i łazienkach (zasobnik ciepła).

Silnik palnika
Silnik palnika zasilany jest prądem elektrycznym i wprowadza w ruch koło dmuchawy, zapewniając niezbędny dopływ powietrza do palnika. W palnikach olejowych silnik palnika napędza ponadto pompę olejową. Firma Weishaupt gwarantuje własną marką również jakość tego ważnego podzespołu. Samodzielnie wytwarza od kilkudziesięciu lat silniki elektryczne najwyższej jakości.

Straty energii
Energia, która zostaje utracona. Bierze się pod uwagę różnicę między energią doprowadzoną i odebraną (wykorzystaną). Nowoczesne systemy grzewcze firmy Weishaupt dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej redukują straty energii do minimum.

System niskotemperaturowy
Kocioł grzewczy, który reguluje wytwarzane ciepło w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz temperatury zewnętrznej. Nowoczesne systemy niskotemperaturowe zmniejszają straty ciepła do minimum dzięki wysoce sprawnym wymiennikom ciepła i znakomitej izolacji termicznej. Efektem tej technologii jest optymalne wykorzystanie energii.

Sprawność (sprawność znormalizowana)
Stosunek energii odebranej do energii doprowadzonej w określonym czasie.

Substancje szkodliwe
Spaliny, stanowiące obciążenie dla środowiska (emisje).

Spaliny
Produkty powstające podczas spalania paliwa z powietrzem. W większości składają się z dwutlenku węgla (CO2) oraz pary wodnej.

Sprawność
Różnica między energią doprowadzoną i odprowadzoną (wykorzystaną). Niskie temperatury spalin oraz zasilania i powrotu zwiększają sprawność systemów grzewczych.

Tlenek węgla (czad)
Trujący gaz, który powstaje przy spalaniu związków zawierających węgiel. Prawidłowe wyregulowanie palnika zapobiega powstawaniu tlenku węgla.

Technologia LowNOx
Technologia spalania, redukująca emisję tlenków azotu (NOx), współodpowiedzialnych za tzw. kwaśne deszcze. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi w technice spalania również emisja tych substancji szkodliwych została znacznie zmniejszona.

Temperatura powrotu
Temperatura wody grzewczej, powracająca z grzejników lub ogrzewania podłogowego. Najczęściej temperatura powrotu jest niska. W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekracza 30 stopni Celsjusza, zaś dla ogrzewania grzejnikowego zazwyczaj nie jest wyższa niż 50 stopni.

Tlenki azotu
Emisja substancji szkodliwych, która przyczynia się do tzw. kwaśnych deszczów (emisje).

Temperatura rosy
Ochłodzenie spalin poniżej określonej temperatury powoduje skraplanie zawartej w nich pary (ciepło skraplania i kondensat).

Thermo Condens
Kotły kondensacyjne o wysokiej sprawności oferowane przez firmę Weishaupt (kotły kondensacyjne)

Temperatura zasilania
Temperatura wody grzewczej, dopływająca do grzejników. Najczęściej temperatura zasilania wynosi dla ogrzewania grzejnikowego 70 stopni Celsjusza (dla ogrzewania podłogowego 40 stopni). Temperatury te są jednak tak wysokie jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, temperatura zasilania obniża się.

Urządzenie mieszające
Elementy mechaniczne znajdujące się z przodu palnika, które zapewniają optymalne przygotowanie mieszaniny paliwa i powietrza do spalania

Unit (Thermo Unit)
Kompaktowa jednostka oferowana przez firmę Weishaupt, złożona z palnika, kotła i regulatora ogrzewania. Jednostki kompaktowe oferują zalety w zakresie wielkości palnika, spalania oraz efektywności.

Wyświetlacz
Wyświetlacz cyfrowy przy regulatorze. Zwykle stosowane są wyświetlacze LCD (ciekłokrystaliczne), które zapewniają szczególnie przejrzystą i obszerną prezentację komunikatów informacyjnych.

Wymiennik ciepła
Urządzenie techniczne przekazujące ciepło spalania wodzie grzewczej. Wymiennik ciepła jest głównym elementem kotła grzewczego / odbiornika ciepła i decyduje o jego efektywności.

Zasoby energii
Rozróżnia się nieodnawialne źródła energii, które są do dyspozycji w ograniczonym zakresie, np. olej, gaz, dlatego należy z nich korzystać w sposób bardzo oszczędny. Z drugiej strony są źródła energii odnawialnej, np. słońce, wiatr i woda (energia odnawialna). Mimo znacznego postępu zasoby te są w stanie – nawet w odległej perspektywie – zaspokajać w ekonomicznie uzasadniony sposób i w znacznym zakresie jedynie niewielką część naszych potrzeb energetycznych.

Zawór mieszający
Za pomocą zaworu mieszającego wspólnie prowadzona jest woda ciepła z zimną i regulowana do temperatury mieszania.

Zasobnik ciepła
Urządzenie techniczne (zbiornik) efektywnie magazynujące ciepło. Wewnętrzna powierzchnia omywana przez wodę użytkową pokryta jest emalią, dzięki czemu zapewniona jest optymalna higiena ciepłej wody. Znakomita izolacja termiczna minimalizuje straty energii.