Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest NOWREM GROUP Daniel Łata spółka komandytowa z siedzibą: ul. Puszkina 1D, 43-600 Jaworzno.
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i/lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia z NOWREM GROUP Daniel Łata sp.k.
3. Przetwarzanie podanych danych jest niezbędne do wykonania umowy / zlecenia / zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązki podatkowe).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pani / Pana zgodą na (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy / zlecenia / zamówienia.
W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie ma możliwości zawarcia lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia.
5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie NOWREM GROUP Daniel Łata sp.k. tj. biura rachunkowe, przedsiębiorstwa zapewniające obsługę IT, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pani / Pana dane nie będą podlegały w żadnym zakresie procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy / zlecenia / zamówienia oraz po jej / jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń,
a jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższych terminów przechowywania dokumentacji, przez ten dłuższy czas.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani / Panu jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługują prawa do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia swoich danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz też informacje o naszej Polityce Prywatności i plikach cookies.