Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119) zwanym dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Nowrem Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą: ul. Puszkina 1D, 43-600 Jaworzno.
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: zawarcia i/lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia z Nowrem Group Sp. z o.o. sp.k.
3. Przetwarzanie podanych danych jest niezbędne do wykonania umowy / zlecenia / zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązki podatkowe).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie za Pani / Pana zgodą na (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy / zlecenia / zamówienia.
W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie ma możliwości zawarcia lub wykonania umowy / zlecenia / zamówienia.
5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Nowrem Group Sp. z o.o. sp.k. tj. biura rachunkowe, przedsiębiorstwa zapewniające obsługę IT, kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Pani / Pana dane nie będą podlegały w żadnym zakresie procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy / zlecenia / zamówienia oraz po jej / jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń,
a jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższych terminów przechowywania dokumentacji, przez ten dłuższy czas.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani / Panu jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługują prawa do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia swoich danych osobowych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz też informacje o naszej Polityce Prywatności i plikach cookies.